RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PODSTAWOWEJ W RUDNIE

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły.

 • Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);

 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);

 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);

 • Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;

 • Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU 2007 nr 83, poz. 562 ze zm.);

 • Statut Szkoły;

 • Program Profilaktyczny Szkoły

Naczelny cel wychowania:

Wychowanie dziecka na człowieka umiejącego wykorzystywać wiedzę w praktyce, posługującego się zdobytymi  umiejętnościami, przestrzegającego obowiązujących norm społecznych, umiejącego dbać

o zdrowie i bezpieczeństwo.

Rolą szkoły jest uświadomienie rodzicom istoty czynnego udziału w procesie wychowania:

- zainteresowanie postępami edukacyjnymi dzieci i ich postępowaniem w szkole,

- dostrzeganie pierwszych oznak problemów, szybkie reagowanie na trudną sytuację,

- aktywna współpraca ze szkołą w zakresie obowiązków Rady Rodziców oraz aktywny udział w życiu szkoły

Główną odpowiedzialność za proces wychowania dzieci ponoszą rodzice.

Szkoła stanowi w tym procesie istotne wsparcie, dąży do tego aby uczniowie:

1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,

4. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

5. uczyli się dialogu i współdziałania z innymi dla dobra wspólnego – jako podstawy życia społecznego,

6. stopniowo przygotowywali się do odpowiedzialnego pełnienia przyszłych ról w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie i w świecie,

7. rozpoznawali i szanowali wartości moralne zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym.

Zadania wychowawcze szkoły

I. Rozwój własnej osobowości ucznia:

1. Budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej.

2. Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zainteresowań, talentów i możliwości twórczych, promowanie pracowitości.

3. Pomoc w poszerzaniu samokształcenia i wzmacnianiu samooceny.

4. Podnoszenie kultury osobistej.

5. Promowanie zdrowego stylu życia.

6. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania trudności i problemów na drodze rozwoju.

7. Pomoc w poznaniu i przyjęciu właściwej hierarchii wartości moralnych – ukierunkowanie na poszanowanie godności człowieka, prawdy, dobra i piękna w świecie.

II. Troska o bezpieczeństwo uczniów:

1. Zapoznanie uczniów z obowiązującymi przepisami BHP i koniecznością ich przestrzegania.

2. Realizowanie na lekcjach wychowawczych tematyki dotyczącej bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

III. Uczestnictwo w grupie:

1. Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych więzi z innymi i współdziałania w grupie.

2. Pobudzanie otwartości wobec odmiennych opinii, uczenie uważnego słuchania oraz asertywnego wyrażania poglądów, uczuć i krytyki.

3. Mobilizowanie do poświęcenia własnego czasu i umiejętności w pracach na rzecz klasy i szkoły.

4. Pomoc w rozpoznawaniu i kontrolowaniu emocji oraz we właściwym rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom przemocy.

5. Kształtowanie odpowiedzialności za samego siebie, za innych, za mienie klasy i szkoły oraz za środowisko naturalne.

IV. Przygotowanie do życia w społeczeństwie:

1. Uczenie samorządności w klasie i w szkole.

2. Zachęcanie do podejmowania inicjatywy i działań na korzyść własną, kolegów, rodziny i środowiska.

3. Rozwijanie wrażliwości na potrzebujących i udzielanie im wsparcia – zachęcanie i organizowanie różnych form działalności charytatywnej.

4. Rozwijanie tolerancji wobec ludzi różnych światopoglądów, kultur i narodowości, budzenie poczucia jedności społecznej.

5. Rozwijanie wrażliwości wobec osób z niepełnosprawnościami.

6. Przygotowanie uczniów z niepełnosprawnościami do życia w społeczeństwie.

7. Przygotowanie do właściwego pełnienia funkcji w rodzinie.

8. Przygotowanie do właściwego korzystania z mass-mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

9. Profilaktyka zagrożeń, jakie niesie ze sobą życie w nowoczesnym społeczeństwie.( treści zawarte w programie profilaktycznym szkoły.)

10. Promowanie postaw proekologicznych.

V. Dbałość o dziedzictwo szkoły, środowiska lokalnego, narodowego i światowego

1. Aktywny udział w tradycyjnych imprezach szkolnych i środowiskowych.

2. Pielęgnowanie obyczajów i tradycji regionalnych oraz narodowych.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych – upamiętnianie ważnych rocznic narodowych oraz poznawanie i promowanie wzorców wybitnych patriotów.

4. Troska o miejsca pamięci i zabytki.

5. Poznawanie wybitnych przedstawicieli różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki.

6. Budzenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Europy i poznawanie go na zajęciach.

Zadania do realizacji przez osoby bezpośrednio zaangażowane w proces wychowania

Zadania nauczyciela

Cele i realizacja

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Rozwijanie zainteresowań uczniów

1.1.Praca z uczniem zdolnym

1.2

Praca z uczniem mającym

trudności w nauce

diagnoza, poznanie i rozwijanie uzdolnień uczniów (lekcje z wychowawcą)

zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów: ( np. zajęcia artystyczne, sportowe)

promowanie osiągnięć uczniów: udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych,

wystawa prac uczniów na korytarzach, w klasach, w gazetce szkolnej i powiatowej, oraz na stronie internetowej szkoły

- prowadzenie zajęć wyrównawczych, kompensacyjno - korekcyjnych,

- organizowanie pomocy w odrabianiu lekcji

- dostosowanie form, metod i technik pracy do specyficznych trudności dziecka

- współpraca z pedagogiem,

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Ośrodkiem Zdrowia, z GOPS

Wychowawcy, pedagog szkolny

Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne, nauczyciel biblioteki, pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Dyrektor szkoły,

nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

2.

Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji i poszerzania wiedzy

Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego uczniów:

- wykorzystanie pracowni komputerowej w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

- korzystanie z pomocy naukowych

- wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej, multimediów i internetu

- wykorzystanie platformy edukacyjnej

Nauczyciele

Cały rok

3.

Umiejętność pracy w zespole

- udział uczniów w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, artystycznych, projektach edukacyjnych

- działania samorządu uczniowskiego, imprezy, uroczystości

- prowadzenie gazetki szkolnej

Nauczyciele

Opiekun samorządu

Opiekun szkolnej gazetki

Cały rok

4. Umiejętności komunikacji międzyludzkiej

- nabywanie nawyków kulturalnego zachowania się w towarzystwie oraz umiejętności prowadzenia rozmowy

- kształtowanie zdolności rozwiązywania konfliktów

- nabywanie zasad właściwej komunikacji

- kształtowanie umiejętności aktywnego i empatycznego słuchania innych

Pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele

Cały rok

5.

Kształtowanie kultury języka

- utrwalanie zasad poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie

- udział w konkursach literackich, recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych, lekcje biblioteczne

- wyjazdy do kina, teatru, muzeum, GOK-u

Wychowawcy, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Cały rok

6.

Kształtowanie u ucznia postawy przynależności do środowiska szkolnego, lokalnego, narodowego i światowego

- udział i pomoc w organizacji uroczystościach szkolnych, lokalnych i państwowych

(organizowanie apeli, akademii, kiermaszu, festynu, imprez szkolnych zgodnie z harmonogramem)

- aktywna praca samorządu uczniowskiego:

 • organizacja wyborów opiekuna samorządu,

 • inicjowanie i udział w akcjach charytatywnych

 • organizacja konkursów i wydarzeń szkolnych

 • udział samorządu szkolnego w gazetce szkolnej

- kultywowanie tradycji i obyczajów regionalnych, kształtowanie postaw patriotycznych:

 • nauka oraz przypominanie hymnu państwowego

 • udział i pomoc w organizacji spotkań: wigilijnych, wielkanocnych, z okazji św. Marcina, św. Mikołaja,

 • uczestnictwo w obchodach świąt państwowych, np. Święta Niepodległości, Rocznicy Konstytucji 3 Maja

- poznawanie symboli narodowych i kształtowanie nawyku okazywania im szacunku,

- zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia:

 • zapoznanie ze statutem szkoły

 • zapoznanie z wewnątrzszkolnym zasadami oceniania

 • zapoznanie z regulaminem szkoły

 • zapoznanie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły

Dyrektor, samorząd uczniowski, wychowawcy, nauczyciele wg harmonogramu uroczystości

Cały rok

7.

Kształtowanie w uczniach tolerancji

-tworzenie sytuacji sprzyjających kształtowaniu sposobów kulturalnego wyrażania własnego zdania, uważnego słuchania innych

-poznawanie kultur, religii, tradycji innych narodów

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele

Cały rok

8. Ukierunkowanie uczuć i emocji

- kształtowanie umiejętności okazywania własnych uczuć i emocji

- nauka kontroli własnych emocji

- umiejętność budowania właściwych relacji z rówieśnikami i otoczeniem

- zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

Spotkania z pedagogiem szkolnym, spotkania okolicznościowe z członkami rodzin

Wg planu pracy szkoły

9.

Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji

- nabywanie postaw asertywnych, nauka stosownego używania słowa „nie” jako postawy, dzięki której możemy zachować swoją tożsamość i poczucie własnej wartości

- nabywanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w grupie

- rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach nietypowych/trudnych

- nabywanie umiejętności akceptacji osób

niepełnosprawnych, współorganizowanie spotkań integracyjnych

Dyrektor szkoły, wychowawcy, samorząd uczniowski, pedagog szkolny,

Wg planu pracy szkoły

10. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią

Wdrażanie do realizacji zadań szkolnego programu profilaktyki

- kształtowanie umiejętności prawidłowego stosowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie, szkole i środowisku

(pogadanki, prelekcje, próbne alarmy)

- kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia:

(pogadanki, próbne alarmy)

- nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy:

(udział w zajęciach udzielania pierwszej pomocy, zajęcia warsztatowe ,Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca)

- nabywanie umiejętności w obszarze edukacji

komunikacyjnej:

(udział w zajęciach i zdobycie karty rowerowej, spotkania z policją, zajęcia w terenie)

Dyrektor, wychowawcy, pielęgniarka , nauczyciel wychowania fizycznego oraz techniki,

Wg planu pracy szkoły

11.

Współpraca z rodzicami i instytucjami wspomagającymi szkołę

- kształtowanie integralnych działań wychowawczych szkoły i rodziny:

(zebrania z rodzicami, konsultacje,

współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych: festyn, zabawa karnawałowa, wyjazdy do teatru)

- wzmacnianie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego:

(tworzenie opieki i pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów, współpraca

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej, Caritas parafialnym)

Dyrektor, wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciele

Wg planu pracy szkoły

12.

Dbamy o zdrowie

Wdrażanie do realizacji zadań szkolnego programu profilaktyki

- rozbudzanie potrzeby ochrony środowiska naturalnego poprzez realizowanie edukacji ekologicznej:

( konkursy, apele, wycieczki do miejsc ochrony przyrody, ścieżki przyrodnicze, współpraca z Nadleśnictwem,

z Kołem Łowieckim)

- diagnozowanie swoich potrzeb, nawyków i kształtowanie umiejętności określania ich wpływu na zdrowie( ankiety)

- promowanie wartości zdrowego stylu życia:

(pogadanki, dyskusje, spotkania z pielęgniarką )

- doskonalenie sprawności fizycznej

(udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, wyjazdy na

zawody sportowe)

- aktywne spędzanie wolnego czasu:

(artykuły prasowe i gazetki klasowe)

- tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień, narkotyków środowiska wychowawczego szkoły

- kształtowanie asertywnych postaw wobec środków uzależniających poprzez sztukę odmawiania, wzajemne wspieranie, werbalizację potrzeb ( Zajęcia z asertywności, realizacja na godzinach wychowawczych, lekcjach wychowania do życia w rodzinie, tematów o systemie wartości, kształtowaniu charakteru )

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

Nauczyciel wychowania fizycznego

Wychowawcy

Wychowawcy, Dyrektor Szkoły,Nauczyciele

Wychowawcy, Dyrektor Szkoły,Nauczyciele

Wg planu pracy szkoły

Efekty działań wychowawczych :

Uczeń naszej szkoły :

- jest aktywny, ciekawy świata,

- zna swoje prawa i obowiązki,

- chce i potrafi pozytywnie zaprezentować się na forum klasy i szkoły i środowiska,

- rzetelnie pracuje w celu zdobycia potrzebnej wiedzy,

- chętnie nawiązuje kontakty, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych,

- stara się przewidywać skutki swoich działań, cieszy się z sukcesów i akceptuje porażki,

- zna zagrożenia występujące w jego środowisku, potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym,

- rozumie potrzebę zdrowego trybu życia, dbania o estetykę wyglądu oraz higienę osobistą,

- potrafi komunikować się w językach obcych,

- umiejętnie korzysta z komputera i technik informatycznych,

- umie dokonywania wyborów zgodnych z własnym sumieniem i światopoglądem,

- zna i szanuje tradycje i kulturę własnego narodu oraz innych kultur,

- próbuje świadomie planować swoją przyszłość,

- jest przygotowany do dalszej nauki w gimnazjum

Główne formy pracy wychowawczej:

1. Realizacja celów wychowawczych przez wszystkich nauczycieli podczas każdej lekcji oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

2. Realizacja zaplanowanych tematów na lekcjach wychowawczych.

3. Indywidualne rozmowy nauczycieli z uczniami.

4. Stała troska wszystkich nauczycieli o odpowiednią kulturę osobistą uczniów (język, ubiór, postawa).

5. Spotkania uczniów oraz rodziców (indywidualne i grupowe) z pedagogiem szkolnym oraz współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

6. Spotkania nauczycieli z rodzicami, wspieranie ich wysiłków wychowawczych i ścisła współpraca szkoły z Radą Rodziców.

7. Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

8. Organizacja konkursów przedmiotowych, artystycznych oraz zawodów sportowych.

9. Działalność biblioteki szkolnej.

10. Działalność samorządu szkolnego i samorządów klasowych.

11. Praca na rzecz szkoły i jej otoczenia: troska o estetykę pomieszczeń, przygotowywanie pomocy dydaktycznych, prace porządkowe i pielęgnacja otoczenia.

12. Promowanie, organizowanie, koordynowanie i wspieranie różnych działań charytatywnych na rzecz ludzi i ochrony środowiska.

13. Organizacja apeli i akademii upamiętniających ważne rocznice narodowe.

14. Organizacja imprez oraz spotkań okolicznościowych i środowiskowych (np. Dzień św. Mikołaja, Dzień Seniora ) zgodnie z kalendarzem imprez.

15. Organizacja wyjazdów i wyjść edukacyjnych.

16. Zajęcia o tradycjach regionalnych: poznawanie historii, tradycji i zwyczajów regionu oraz ważnych postaci w dziejach Śląska. ( Izba Pamięci w Rudnie)

17. Współpraca z parafią. ( np. rekolekcje szkolne)

18. Współpraca z policją, strażą,

19. Współpraca z innymi organizacjami działającymi w gminie i w regionie, z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność społeczną, oświatową i kulturalną.(np. Policja, Straż, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas parafialny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, GOK Rudziniec, Rzecznik Praw Dziecka w Warszawie, NZOZ Bojszów

Monitoring i ewaluacja

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców, pedagoga. Poddawany jest systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczych.

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, aktywności, rozmowy z uczniami i z rodzicami, analiza wytworów uczniów, dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami i z pracownikami szkoły.

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczych, informacje zebranych podczas spotkań z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi, sprawozdania opiekunów zajęć dodatkowych i samorządu szkolnego, ankiety dla uczniów, ankiety dla rodziców, wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców) obserwacja i ocena zachowań.Opublikował: Ewa Dohrmann
Publikacja dnia: 17.11.2016
Podpisał: Ewa Dohrmann
Dokument z dnia: 17.11.2016
Dokument oglądany razy: 405