RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Podstawa Prawna

 Szkoła Podstawowa w Rudnie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela,
 Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 Statutu szkoły,
 Programu wychowawczego,
 Programu profilaktyki,
 Koncepcji pracy szkoły,
 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 Regulaminów:
Regulaminu Rady Pedagogicznej,
Regulaminu Rady Rodziców,
Regulaminu Samorządu Szkolnego,

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Rudziniec.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty
w Katowicach Delegatura w Gliwicach.

Organami Szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na:
 rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
 wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych ,dydaktycznych;

 rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli;
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom: niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, ze szczególnymi uzdolnieniami, ze specyficznym trudnościami
w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi,
z sytuacji kryzysowych i traumatycznych, z niepowodzeniami edukacyjnymi,
z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny, z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela lub specjalisty poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:
- zajęć rozwijających uzdolnienia
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
- zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych, innych terapeutycznych,
- porad i konsultacji.
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.Opublikował: Ewa Dohrmann
Publikacja dnia: 17.11.2016
Podpisał: Ewa Dohrmann
Dokument z dnia: 17.11.2016
Dokument oglądany razy: 360