RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

PROGRAM PROFILAKTYKI

Założenia programu profilaktyki

1.Profilaktyka jest ciągłym procesem chronienia człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenie. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań, hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne.

2.Działania profilaktyczne wspierają pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia.

3.Wszystkie zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji i pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji. Poza tym, koniecznym elementem działań profilaktycznych jest poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji, opinii.

Zaproponowany program jest zgodny ze Statutem szkoły, programem wychowawczym realizowanym w szkole, który ma na celu kształtowanie osobowości uczniów i wspieranie ich rozwoju.

Odbiorcy programu:

Program profilaktyki w naszej szkole skierowany jest do uczniów, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz pracowników.

Cel ogólny:

Uczeń potrafi posługiwać się zdobytymi umiejętnościami, podejmuje właściwe decyzje, czuje się w szkole i w środowisku bezpiecznie.

Cele szczegółowe:

 • ochrona i przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom i odpowiednie reagowanie w przypadku pojawienia się ich na terenie szkoły i w środowisku ucznia

 • promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz zdrowego stylu życia

 • wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów

 • kształtowanie i wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań, w tym postaw obywatelskich oraz rozwijanie umiejętności norm społecznych

 • zapewnienie przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy

 •  kształtowanie w uczniach umiejętności współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych

 • wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych w szkole

 • wspieranie rozwoju dzieci 6 – letnich w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Warunkiem osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców.

W realizacji działań profilaktycznych naszą szkołę wspierają pracownicy różnych instytucji działającymi na rzecz dzieci np. Policja, Straż, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas parafialny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, GOK Rudziniec, Rzecznik Praw Dziecka w Warszawie, NZOZ Bojszów.

Metody i formy realizacji programu:

1. Praca z uczniem (rozmowa, pogadanka, dyskusja ,spotkania z fachowcami)

2. Konkursy plastyczne, inscenizacje, zajęcia sportowe, wycieczki

3. Pedagogizacja rodziców

4. Przeprowadzane ankiety/wywiady

5.Podsumowanie działań

Ewaluacja programu profilaktyki: ankiety, obserwacje, gazetki, plakaty, konkursy.

Oczekiwane efekty działań:

I etap edukacyjny – klasy I -III Uczeń naszej szkoły:

 • potrafi wskazać właściwe i niewłaściwe zachowania swoich kolegów

 • właściwie współpracuje w zespole klasowym

 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią

 • nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia

 • wie, że palenie, picie i samodzielne przyjmowanie leków źle wpływa na zdrowie

 • w trudnych sytuacjach potrafi poprosić o pomoc.

 • przestrzega zasad higieny osobistej i zdrowego odżywiania się

II etap edukacyjny – klasy IV -VI Uczeń naszej szkoły:

- reaguje na sytuacje agresywne i przemoc w szkole i poza nią

- wymienia czynniki zagrażające zdrowiu i życiu, zna negatywne skutki ich działania

- zna zasady bezpiecznego zachowania i umie je przekazać młodszym kolegom

- dostrzega potrzebę zdrowego spędzania wolnego czasu

- umie współpracować w grupie, służy pomocą innym, odnosi się z szacunkiem do zachowań innych osób

- ocenia swój wpływ na zdrowie psychiczne, dostrzega zachodzące w sobie przemiany

- wie, że troska o higienę, ruch, właściwe odżywianie wpływa pozytywnie na życie i zdrowie

- staje się samodzielnym w nauce, zabawie

- wie do kogo może się zwrócić w sytuacjach dla siebie trudnych

Bloki tematyczne:

I. Promocja zdrowego stylu życia i odżywiania się

II. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

III. Przeciwdziałanie agresji i przemocy

IV. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

V. Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych.

VI. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i społecznym

W ramach programu profilaktyki szkolnej są realizowane:

- rządowy program: Radosna Szkoła

- program MEN: Wyprawka szkolna

- program: Szkoła bez przemocy

- program: Szklanka mleka- dofinansowanie z UE

- program Klub Bezpiecznego Puchatka – klasa 1

-program: 5 porcji warzyw, owoców, soku

- program: Śpiewająca Polska

Program: Przyjaciele Zippiego

Wykaz aktów prawnych zobowiązujących szkołę do prowadzenia działań profilaktycznych:

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr

78, poz. 483 ze zm.)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze zmianami)..

1. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przed szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół( Dz. U. z 2009r. NR4, poz. 17)

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity – Dz. U. z 2002r.Nr 147, poz. 1231; Dz. U z 2007r. Nr 70, poz. 473)

3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami: DZ. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48 ; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz.469; Nr 120 po. 826

4. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.Nr11,poz.109 z późniejszymi zmianami)

5. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55

z późniejszymi zmianami)

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej

i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem( Dz. U. Nr 26 z 2003r., poz.226 )

7. Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46).

-Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11 poz. 114).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia22 marca 2011.r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016

(Dz. U. z 2011.r.Nr78, poz. 428)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia12 maja 2011. r. w sprawie sposobu realizacji środków

towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” (Dz. U. z 2011.r.Nr 103, poz.594)

BLOK TEMATYCZNY

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

I. Promocja zdrowego stylu życia

i odżywiania się

Zdrowe odżywianie się – wiem co jem

Przybliżanie i kształtowanie nawyków żywieniowych oraz dokonywania wyborów pomiędzy zdrową i niezdrową żywnością.

Ukazanie zalet zdrowego żywienia.

Uświadamianie uczniom, że warto inwestować w swoje zdrowie.

Pogadanki, ćwiczenia dramowe, konkursy dla klas na temat odżywiania i udział w akcjach promujących zdrowy styl życia.

Spotkanie z pielęgniarką.

Dyrektor, pedagog,

wychowawcy, nauczyciele

IX,

na bieżąco

Ruch i wypoczynek – zdrowie fizyczne i psychiczne

Zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej, promowanie zdrowego stylu życia.

(Ruch sposobem na dobre samopoczucie i spędzenie wolnego czasu.)

Wpływ ruchu na budowę i postawę ciała.

Korekcja wad postawy.

Aktywny udział w zawodach sportowych. Propagowanie turystyki pieszej.

Pogadanki, gry i zabawy sportowe, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zestaw ćwiczeń śródlekcyjnych, zajęcia ruchowe- pozalekcyjne,

wycieczki w terenie.

Korzystanie z placu zabaw.

Rudnolandia”

Dyrektor, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.

na bieżąco.

wg harmonogramu zajęć.

Higiena osobista

i higiena pracy umysłowej oraz snu.

II.

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

1.Przepisy bezpieczeństwa w domu, szkole i miejscu publicznym.

Przypomnienie zasad dbania o własne ciało i zdrowie.

Zachęcanie do regularnego sprawdzania stanu uzębienia.

Korekcja wad wymowy.

Higiena pracy i nauki

( porządnie się wysypiam)

Troska o czystość otoczenia.

Uczymy się bezpieczeństwa podczas lekcji i na przerwach.

(Zapoznajemy uczniów z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole i podczas wycieczek.)

Wyrabianie nawyków bezpiecznej zabawy.

Kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji.

( Nie zaczepiamy zwierząt)

Pierwsza pomoc w drobnych urazach.

(wszystkie ważne nr telefonów)

np. Dziecięcy Telefon Zaufania

Pogadanki, ćwiczenia dramowe spotkanie z psychologiem z PPP.

Wizyta pielęgniarki, fluoryzacja,

Akcja” Sprzątanie świata”.

Zajęcia z logopedą.

Pogadanki, filmy, scenki, ankiety, dyżury i szkolenia nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Dyrektor, pedagog, logopeda, pielęgniarka, wychowawcy,

nauczyciel wychowania fizycznego.

Dyrektor, pedagog,

wychowawcy, nauczyciele, koordynator ds. bezpieczeństwa, Policja, Straż, pracownik BHP

Wg harmonogramu zajęć

na bieżąco

m-c IX

IX-X,

wg harmonogramu,

na bieżąco

2.Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

3.Bezpieczne korzystanie z komputera, telefonu komórkowego.

Uczymy się bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, pieszym i rowerowym. (droga do szkoły i ze szkoły).

Jesteśmy bezpieczni w sieci.

Nie ufamy napotkanym obcym.

Pogadanki, rozpoznawanie znaków w okolicy, konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla kl.I-III;

dla kl. IV - karta rowerowa.

Spotkanie z policjantem.

Spotkanie ze strażakiem.

Dzień bezpiecznego Internetu.

Pedagogizacja rodziców.

Dyrektor, pedagog, nauczyciel techniki, informatyki, wychowawcy.

Policja, Straż.

j.w.

wg harmonogramu spotkań,

na bieżąco.

III.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy

1.Jak rozwiązywać problemy czyli reagujemy na otaczające nas zło.

Agresja i przemoc- jak na nie reagować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, gdzie szukać pomocy.

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Uczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

Ankieta.

Spotkanie z pielęgniarką.

Metody aktywizujące.

Swobodne wypowiedzi, zabawy dydaktyczne, scenki rodzajowe.

Analiza wybranych artykułów prasowych, wykorzystanie dostępnych publikacji, pogadanki, „Niebieska linia”; telefon zaufania Spotkanie z psychologiem z PPP.

Współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka.

Dyrektor, pedagog, nauczyciele,

wychowawcy.

wg potrzeby.

2.Postawy prospołeczne uczniów i znajomość norm i zasad funkcjonowania w społeczeństwie.

IV. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

1.Uczę się bycia odpowiedzialnym

Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne.

Kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów.

Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia.

Integracja zespołów klasowych.

Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej.

Ćwiczenia umiejętności wczuwania się w położenie innej osoby.

Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Kształtowanie właściwych postaw uczniów poprzez ukazywanie odpowiednich wzorców.

Kształtowanie poprawnej komunikacji.

Rozwijanie wśród uczniów umiejętności brania odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Pomoc młodszym uczniom.

Wsparcie uczniów niepełnosprawnych.

Ponoszenie konsekwencji za niepożądane zachowania.

Pogadanki i zajęcia w klasach, ankieta, spotkanie rodziców z pedagogiem

Pogadanki, dyskusje na godzinach wychowawczych, organizowanie pomocy koleżeńskiej, organizowanie kół zainteresowań,

zajęcia z pedagogiem, zajęcia dodatkowe( KN)

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, szczególnie

nauczyciel jęz. polskiego,

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, pedagog,

wg potrzeby.

na bieżąco

wg harmonogramu,

cały rok,

w miarę potrzeb,

V. Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych.

1. Podejmujemy właściwe decyzje

2.Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnienień środowiska wychowawczego szkoły

Jak skutecznie odmawiać – budowanie postaw asertywnych -

podejmowanie właściwych decyzji.

Dostarczanie wiedzy o szkodliwości używek.

(Uroda i zdrowie a papierosy)

Co wiem o alkoholu? Jego wpływ na zdrowie człowieka.

Świat byłby dużo lepszy bez środków uzależniających (nowe substancje uzależniające- napoje energetyzujące –dopalacze), narkotyki. Propagowanie świadomego wybierania programów TV i racjonalnego korzystania z komputera.

Podejmowanie problematyki dotyczącej zagrożenia AIDS, narkomanią , alkoholizmem i nikotynizmem.

.Poprzez prowadzone działania profilaktyczne kształtuje się wśród uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych.

Pogadanki w klasach, lekcje wychowawcze, zajęcia profilaktyczne, filmy edukacyjne.

Zorganizowanie przedstawienia przez uczniów klasy V i VI.

Plakaty, gazetki, pedagogizacja rodziców.

Zachęcanie do udziału w akcjach profilaktycznych, spotkania ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień

Dyrektor, pedagog, nauczyciele, wychowawcy.

wg potrzeb.

m-c I V

2.Wędrujemy ku dorosłości

Emocjonalne i fizyczne problemy okresu dojrzewania.

Różne role społeczne kobiety i mężczyzny.

Konflikty pokoleniowe.

Zajęcia dla klas 4-6

Dyrektor, pedagog,

wychowawcy klas IV-VI, nauczyciel przyrody, nauczyciel WDŻ

wg planu pracy.

VI. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i społecznym

Wspieranie dziecka

Pomoc psychologiczna

i pedagogiczna.

Motywacja do pracy i własnego rozwoju.

Współpraca z rodzicami, opiekunami oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny.

Zajęcia specjalistyczne, pogadanki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia dla uczniów zdolnych, kółka zainteresowań, pedagogizacja rodziców, konsultacje, oferta realizowanych w szkole programów wsparcia finansowego np. Wyprawka szkolna

Dyrektor, pedagog, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści z PPP, GOPS, Caritas parafialny, Rada Rodziców, Rzecznik Praw Dziecka, Policja, Kurator Społeczny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

Sąd dla Nieletnich

cały rok,

wg potrzebOpublikował: Ewa Dohrmann
Publikacja dnia: 17.11.2016
Podpisał: Ewa Dohrmann
Dokument z dnia: 17.11.2016
Dokument oglądany razy: 401